EXEMPCIONS DE PAGAMENT DE LA TAXA DE LES PROVES D’ACCÉS I DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR PER ACREDITAR EL DRET A EXEMPCIÓ

 • Estan exempts del pagament de la taxa:

a) Les persones en situació legal de desocupació, les persones amb una discapacitat igual al 33 % o superior, les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, els joves tutelats i extutelats en via d’emancipació i els joves en situació d’acolliment familiar, sempre que acreditin documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.

b) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills o filles, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.

c) Les víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. En el cas dels fills o filles dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

d) Els membres de famílies nombroses, així com els membres de famílies monoparentals de categoria especial, sempre que demanin l’exempció al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció amb els documents que preveu la normativa vigent.

Tenen dret a una exempció del 50 % de la taxa els membres de famílies monoparentals de categoria general, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció amb els documents que preveu la normativa vigent.

Tenen dret a la devolució de la taxa pagada per la inscripció a les proves d’accés únicament les persones que es vegin afectades per la supressió de les proves com a conseqüència d’una decisió de la Administració educativa, si sol·liciten la devolució.

 

 • Documentació que s’ha de presentar al centre per acreditar el dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa d’inscripció:

a)  Les persones en situació legal de desocupació han de presentar un informe emès pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en què consti el període ininterromput en què es troben inscrites en situació de desocupació.

b)  Les persones amb una discapacitat igual al 33 % o superior han de presentar el certificat que acredita el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.

c)  Les persones que acreditin ser membres d’una família nombrosa han de presentar el títol o el certificat expedit a l’efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

d)  Els membres de famílies monoparentals han de presentar un document oficial en el qual ha de constar que la pàtria potestat recau només en un dels progenitors o el llibre de família, o un certificat de naixement, en el qual ha de figurar un sol progenitor o progenitora.

e)  Els membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció han de presentar un certificat d’ingressos de la renda mínima d’inserció expedit per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), el Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca, el Consell Insular d’Eivissa o el Consell Insular de Formentera. En el cas de ser el cònjuge o un fill o filla del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.

f)  Els membres d’unitats familiars que percebin la renda social garantida han de presentar un certificat d’ingressos de la renda social garantida expedit pel Servei de Renda Social Garantida de la Direcció General de Planificació i Serveis Socials de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. En el cas de ser el cònjuge o un fill o filla del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.

g)  Els membres d’unitats familiars que percebin el subsidi de desocupació han de presentar un certificat que acrediti aquesta situació emès pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). En el cas de ser el cònjuge o un fill o filla del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.

h)  Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació han de presentar la resolució judicial que determina la seva situació.

i)   Els joves en situació d’acolliment han de presentar la resolució judicial o administrativa d’acolliment, o, si no hi ha cap resolució, un certificat emès per l’entitat corresponent: l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), el Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca, el Consell Insular d’Eivissa o el Consell Insular de Formentera.

j)   Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes han de presentar algun dels documents següents:

 • Un certificat que acrediti la persona sol·licitant com a víctima d’un acte terrorista o com a familiar d’una víctima d’un acte terrorista, emès pel Ministeri de l’Interior a nom de la persona sol·licitant.
 • Una resolució prèvia d’indemnització per acte terrorista. En el cas de ser el cònjuge o un fill o filla del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.
 • Un títol del Reial Orde de Reconeixement Civil a les Víctimes del Terrorisme. En el cas de ser el cònjuge o un fill o filla del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.

k)  Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere han de presentar algun dels documents següents:

 • Una ordre de protecció a favor de la víctima.
 • Una sentència condemnatòria.
 • Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.
 • Una resolució judicial amb la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
 • Un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’Institut Balear de la Dona.
 • En el cas de ser fill o filla dependent de la víctima, també s’ha de presentar el llibre de família.