EXEMPCIONS DE REALITZAR LES PROVES D’ACCÉS I DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR PER ACREDITAR EL DRET A L’EXEMPCIÓ

Motius d’exempció de les proves d’accés i documentació acreditativa que s’ha de presentar

1.  Les persones que compleixin determinats requisits que els permetin estar exemptes de fer alguna part de la prova han de presentar la documentació acreditativa a la secretaria del centre on formalitzin la inscripció. (Han de presentar l’original i una còpia de cada document perquè el centre compulsi les còpies.)

Les situacions que eximeixen de fer tota la prova o una part de la prova d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny són les que s’estableixen en l’annex 5 (grau mitjà) i en l’annex 6 (grau superior) del Decret 15/2019. Aquestes situacions es detallen a continuació:

 • Poden quedar exemptes de fer la part general de la prova d’accés als cicles dei grau mitjà de grau superior les persones que hagin superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, si ho sol·liciten.
 • Estan exemptes de fer la part específica de la prova d’accés als cicles de grau mitjà les persones que acreditin tenir una experiència laboral d’almenys un any relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu al qual es vol accedir. Aquesta experiència laboral s’ha d’acreditar mitjançant un certificat de l’empresa on s’hagi adquirit l’experiència laboral, en què ha de constar expressament la durada del contracte, l’activitat exercida i el període de temps en què s’ha fet l’activitat. En el cas de treballadors per compte propi, s’ha d’acreditar per mitjà d’un certificat d’alta en el cens d’obligats tributaris. En ambdós casos, també s’ha de presentar un certificat de vida laboral.
 • Estan exemptes de fer la part específica de la prova d’accés als cicles de grau superior les persones que acreditin tenir una experiència laboral d’almenys un any relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny al qual es vol accedir. Aquesta experiència laboral s’ha d’acreditar amb un certificat d’empresa, en què ha de constar expressament la durada del contracte, l’activitat desenvolupada i el període de temps en què s’ha fet l’activitat. En el cas dels treballadors autònoms, s’ha d’acreditar mitjançant un certificat d’alta en el cens d’obligats tributaris. En ambdós casos, també s’ha de presentar un certificat de vida laboral.
 • Estan exemptes de fer la prova específica d’accés al grau mitjà dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny les persones que acreditin que compleixen algun dels requisits següents:
 • Les persones que tenguin un títol de tècnic o de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny d’una família professional relacionada amb els ensenyaments que es volen cursar.
 • Les persones que hagin superat els cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics dels plans d’estudis establerts pel Decret 2127/1963, de 24 de juliol; els establerts amb caràcter experimental a l’empara del Reial decret 799/1984, de 28 de març, sobre regulació d’experiències a centres d’ensenyaments artístics, o els establerts pel Reial decret 942/1986, de 9 de maig, pel qual s’estableixen normes generals per a la realització d’experimentacions educatives a centres docents.
 • En tot cas, estan exemptes de fer la prova específica d’accés als cicles formatius de grau mitjà les persones que tenguin alguna de les titulacions següents, o un títol declarat equivalent:

a)  El títol de batxiller de la modalitat d’arts, o de batxillerat artístic experimental.

b)  El títol superior d’Arts Plàstiques o el títol superior de Disseny, de les diferents especialitats, o un títol declarat equivalent.

c)  El títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, de les diferents especialitats.

d)  La llicenciatura en Belles Arts.

e)  El títol d’Arquitectura.

f)   El títol d’enginyeria tècnica en Disseny Industrial.

La persona interessada ha de sol·licitar l’exempció a la secretaria del centre on vol cursar els estudis i ha de presentar la documentació justificativa, llevat que aquesta documentació estigui inclosa en el Catàleg de simplificació documental de l’Administració pública de la CAIB i la persona interessada doni el consentiment perquè l’Administració faci la consulta pertinent.

 • Estan exemptes de fer la prova específica d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny les persones que acreditin que compleixen algun dels requisits següents:
 • Les persones que tenguin un títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny d’una família professional relacionada amb els ensenyaments que es volen cursar, o un títol declarat equivalent.
 • En tot cas, estan exemptes de fer la prova específica d’accés als cicles formatius de grau superior les persones que tenguin alguna de les titulacions següents, o un títol declarat equivalent:

a)  El títol de batxiller de la modalitat d’arts, o de batxillerat artístic experimental.

b)  El títol superior d’Arts Plàstiques o el títol superior de Disseny, de les diferents especialitats, o un títol declarat equivalent.

c)  El títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, de les diferents especialitats.

d)  La llicenciatura en Belles Arts.

e)  El títol d’Arquitectura.

f)   El títol d’enginyeria tècnica en Disseny Industrial.

La persona interessada ha de sol·licitar l’exempció a la secretaria del centre on vol cursar els estudis i ha de presentar la documentació justificativa, llevat que aquesta documentació estigui inclosa en el Catàleg de simplificació documental de l’Administració pública de la CAIB i la persona interessada doni el consentiment perquè l’Administració faci la consulta pertinent.

2.  Si se sol·licita l’exempció de l’exercici de Llengua Catalana i Literatura de la part general de la prova d’accés per raó de residència temporal a les Illes Balears o per altres motius recollits en l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 (BOIB núm. 38, de 27 de març), s’ha de presentar al centre educatiu, dins el termini d’inscripció, a més de la sol·licitud signada, la documentació indicada a l’article 10 de la normativa esmentada.

3.  Les persones que sol·licitin l’adaptació de les condicions en què s’ha de desenvolupar la prova perquè poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) han de presentar algun dels documents següents en el moment de la inscripció:

 • Un certificat oficial que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que tenen, emès per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.
 • Un dictamen d’escolarització emès pel departament d’orientació o pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica, amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa.
 • Un informe, emès el present curs escolar o el curs passat pel departament d’orientació o pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica, sobre les dificultats específiques d’aprenentatge que tenen.

El centre educatiu ha de requerir a la persona interessada la documentació justificativa que manqui abans de la publicació de les llistes provisionals de persones admeses.

En cas que la persona interessada no aporti la documentació requerida abans de la publicació de les llistes definitives de persones admeses, es considerarà que desisteix de la petició.