INFORMACIÓ PROVES D’ACCÉS A CF DE GRAU MITJÀ D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

BOIB NÚM. 105 DE 09/06/2020
ANNEX 3 – Prova d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà

1. Estructura

La prova d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà s’estructura en les parts que s’indiquen a continuació:

Una primera part o part general, per a les persones que no tenen els requisits acadèmics. Aquesta part consta dels exercicis següents:

a) Un exercici de llengua catalana i literatura, un de llengua castellana i literatura i un altre de llengua anglesa, en què els aspirants han de desenvolupar per escrit un comentari de text i han de contestar una sèrie de preguntes a partir del text. En aquests exercicis es valoraran la competència lingüística i la maduresa de l’alumne en relació amb el currículum de l’educació secundària obligatòria.
b) Un exercici amb continguts tecnicocientífics i un altre amb continguts socioculturals, que han de consistir en el desenvolupament per escrit de qüestions referides a aquestes matèries. En aquests exercicis es valoraran les capacitats matemàtiques, científiques, tècniques i socioculturals en relació amb el currículum de l’educació secundària obligatòria.
Aquesta primera part o part general de la prova d’accés és eliminatòria.
Les persones aspirants que superin aquesta primera part de la prova han de fer, amb posterioritat, la segona part o part específica de la prova d’accés, si no estan exemptes de fer-la.

Una segona part o part específica, que consta de dos exercicis:

a) Un exercici que ha de consistir en el desenvolupament per escrit de qüestions relatives al camp de les arts plàstiques a partir d’un text escrit i/o la documentació gràfica que es faciliti. En aquest exercici es valoraran els coneixements artístics de l’alumne.
b) Un exercici en què s’han de fer dibuixos o esbossos a partir d’un tema, un dels quals ha de servir de base per a la realització posterior d’un dibuix en color.
En aquest exercici es valoraran aptituds com la creativitat, la destresa específica i la capacitat d’observació i percepció.

2. Qualificació de cada exercici

1. Respecte a la puntuació dels cinc exercicis que componen la part general, el tribunal ha de qualificar numèricament cada un dels exercicis del zero al deu, amb un decimal, i és necessari obtenir una puntuació igual o superior a tres per poder calcular la mitjana aritmètica dels exercicis.

2. La qualificació final de la part general de la prova d’accés serà la mitjana aritmètica dels cinc exercicis que la componen, amb dos decimals.

3. Pel que fa a la part específica, el tribunal ha de qualificar numèricament cada un dels exercicis del zero al deu, amb un decimal, i és necessari obtenir una qualificació final igual o superior a cinc per superar-los.

4. La qualificació final de la part específica s’obtindrà calculant la mitjana aritmètica, amb dos decimals, de les puntuacions dels exercicis que la componen.

5. No es calcularà la mitjana aritmètica de la prova quan en algun exercici l’aspirant hagi obtingut una puntuació inferior a tres punts.

3. Qualificació final

1. La qualificació final de la prova d’accés per a les persones aspirants sense requisits acadèmics serà la mitjana aritmètica de les dues parts (la general i l’específica). S’ha d’expressar en termes numèrics, utilitzant una escala del zero al deu amb dos decimals, i és necessari obtenir una qualificació igual o superior a cinc per superar-la.

2. La qualificació final de la prova d’accés per a les persones amb requisits acadèmics serà la mitjana aritmètica, amb dos decimals, de les puntuacions dels exercicis que componen la part específica. S’ha d’expressar en termes numèrics, utilitzant una escala del zero al deu amb dos decimals, i és necessari obtenir una qualificació igual o superior a cinc per superar-la.

4. Durada de la prova

1. Cada un dels cinc exercicis que componen la part general de la prova ha de tenir una durada màxima d’una hora.
2. Cada un dels dos exercicis que componen la part específica de la prova ha de tenir una durada màxima de dues hores.