INFORMACIÓ PROVES D’ACCÉS A CF DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

BOIB NÚM. 105 DE 09/06/2020
ANNEX  – Prova d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau superior
1. Estructura

La prova d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau superior s’estructura en les parts que s’indiquen a continuació:

Una , per a les persones que no tenen els requisits acadèmics. Aquesta part consta primera part o part general de quatre exercicis corresponents a les següents matèries troncals del batxillerat: Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Història d’Espanya i Primera Llengua Estrangera. En aquests exercicis els alumnes han de dur a terme el que s’especifica a continuació:

a.En el primer exercici, relatiu a la matèria d’Història d’Espanya, els alumnes han de fer un comentari de text.
b.En el segon exercici, sobre l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura, els alumnes han de respondre preguntes relatives als coneixements de la llengua catalana i de la seva literatura.
c.En el tercer exercici, sobre l’assignatura de Llengua Castellana i Literatura, els alumnes han de respondre preguntes relatives als coneixements de la llengua castellana i de la seva literatura.
d.En el quart exercici, relatiu a la llengua anglesa, a partir d’un text escrit en anglès els alumnes han de fer tasques de comprensió lectora del text proposat i han d’escriure un text a partir d’una idea del text proporcionat.

Amb aquesta primera part de la prova de caràcter general, que és eliminatòria, s’ha de valorar el grau de maduresa de l’aspirant pel que fa a la correcta comprensió dels conceptes, la utilització del llenguatge i la capacitat d’anàlisi i de síntesi.
Les persones aspirants que superin aquesta primera part de la prova o part general han de fer, amb posterioritat, la segona part o part específica de la prova d’accés, si no estan exemptes de fer-la.

Una segona part o part específica, que consta de tres exercicis:

a.El primer exercici ha de consistir en l’anàlisi de les qüestions que es formulin sobre la història de l’art, a partir d’un text i/o
documentació gràfica o audiovisual que es faciliti.
b.El segon exercici ha de consistir en la realització de quatre esbossos a mà alçada a partir d’un model, tres dels quals han de ser
amb llapis i un en color.
c.El tercer exercici ha de consistir en la realització d’una proposta gràfica a partir d’una imatge o un tema donats pel tribunal.

En aquests exercicis es valorarà la sensibilitat artística, la creativitat i la capacitat per concretar les idees.

2. Qualificació de cada exercici

1. Respecte a la puntuació dels quatre exercicis que componen la part general, el tribunal ha de qualificar numèricament cada un dels exercicis del zero al deu, amb un decimal, i és necessari obtenir una puntuació igual o superior a tres per poder calcular la mitjana aritmètica dels exercicis.

2. La qualificació final de la part general de la prova d’accés serà la mitjana aritmètica dels quatre exercicis que la componen, amb dos decimals.

3. Pel que fa a la part específica, el tribunal ha de qualificar numèricament cada un dels exercicis del zero al deu, amb un decimal, i és necessari obtenir una qualificació final igual o superior a cinc per superar-los.

4. La qualificació final de la part específica s’obtindrà calculant la mitjana aritmètica, amb dos decimals, de les puntuacions dels exercicis que la componen.

5. No es calcularà la mitjana aritmètica de la prova quan en algun exercici l’aspirant hagi obtingut una puntuació inferior a tres punts.

3. Qualificació final

1. La qualificació final de la prova d’accés per a les persones aspirants sense requisits acadèmics serà la mitjana aritmètica de les dues parts (la general i l’específica). S’ha d’expressar en termes numèrics, utilitzant una escala del zero al deu amb dos decimals, i és necessari obtenir una qualificació igual o superior a cinc per superar-la.

2. La qualificació final de la prova d’accés per a les persones amb requisits acadèmics serà la mitjana aritmètica, amb dos decimals, de les puntuacions dels exercicis que componen la part específica. S’ha d’expressar en termes numèrics, utilitzant una escala del zero al deu amb dos decimals, i és necessari obtenir una qualificació igual o superior a cinc per superar-la.

4. Durada de la prova

1. Cada un dels quatre exercicis que componen la part general de la prova ha de tenir una durada màxima d’una hora.
2. Cada un dels tres exercicis que componen la part específica de la prova ha de tenir una durada màxima d’una hora.