Assistent al producte gràfic imprès

Objec. generals

El tècnic pot col·laborar en les diferents fases del procés de producció gràfica: elaborar esbossos, maquetes, preparar la impressió de projectes a través de la utilització de programes informàtics específics de maquetació i edició, programes relacionats amb el tractament de text, dibuixos i imatges…

Sortides

Poden variar en funció de la zona geogràfica i sector.

 • Sortides professionals: Aquest professional pot desenvolupar la seva carrera en agències, departaments de disseny gràfic, editorials i totes aquelles institucions o empreses que requereixen productes impresos de comunicació gràfica. També per compte aliè en impremtes.
 • Funcions i activitats: Les principals funcions o activitats són el tractament i composició de textos i imatges per impressió, maquetació i edició, interpretació de projectes de disseny gràfic publicitari, editorial i correcció i realització del tractament i composició de textos i imatges per a diferents productes gràfics.
 • Perspectives laborals: Les perspectives laborals són bones, tenint en compte que és un sector relacionat amb les tecnologies de la informació i la comunicació i també que aquest continuarà desenvolupant-se en un futur.
 • Algunes professions que podràs exercir:
  • Assistent de dissenyador
  • Impressor

 

Accés a altres estudis: Estudis relacionats de la família professional i / o àrea de coneixement
Tècnic en preimpressió digital

Tècnic en postimpressió i acabats gràfics

Tècnic en impressió gràfica

Tècnic superior en gràfica audiovisual

Tècnic superior en gràfica impresa

Tècnic superior en gràfica interactiva

Tècnic superior en gràfica publicitària

Per a una major professionalització, poden cursar formacions específiques relacionades amb el disseny gràfic. També sobre programes informàtics relacionats amb la maquetació i edició de textos i imatges.

Accés

 

 • REQUISITS ACADÈMICS D’ACCÉS AMB PROVA ESPECÍFICA:

  a) Títol de tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny.

  b) Haver superat els ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics, el tercer curs d’ensenyaments comuns del pla d’estudis de 1963 o el segon curs del pla experimental.

  c) Títol de tècnic auxiliar o de tècnic dels ensenyaments de formació professional.

  d) Haver superat altres estudis declarats equivalents, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors.

   

  La PROVA ESPECÍFICA que han de realitzar els aspirants ha de versar sobre les mateixes matèries que la part específica per a les persones que no tenen els requisits acadèmics i s’hi han d’aplicar els mateixos criteris de puntuació (Veure la informació de la PROVA ESPECÍFICA en el documentINFORMACIÓ PROVES ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY – PROVA GENERAL I PROVA ESPECÍFICA”

 

 • PERSONES EXEMPTES DE FER LA PROVA ESPECÍFICA:

  Estan exemptes de fer la prova específica d’accés als cicles formatius de grau mitjà les persones que tenguin alguna de les titulacions següents, o un títol declarat equivalent:

  a) El títol de batxiller, de la modalitat d’arts, o de batxillerat artístic experimental.

  b) El títol superior d’Arts Plàstiques o el títol superior de Disseny, de les diferents especialitats, o un títol declarat equivalent.

  c) El títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, de les diferents especialitats.

  d) La llicenciatura en Belles Arts.

  e) El títol d’Arquitectura.

  f) El títol d’enginyeria tècnica en Disseny Industrial.

  També estan exemptes de fer la prova específica d’accés als cicles de grau mitjà les persones que tenguin el títol d’ESO, o un títol equivalent, i acreditin tenir una experiència laboral d’almenys un any relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu al qual es vol accedir. Aquesta experiència laboral s’ha d’acreditar mitjançant un certificat de l’empresa on s’hagi adquirit l’experiència laboral, en què ha de constar expressament la duració del contracte, l’activitat exercida i el període de temps en què s’ha fet l’activitat. En el cas de treballadors per compte propi, s’ha d’acreditar per mitjà d’un certificat d’alta en el cens d’obligats tributaris. En ambdós casos, també s’ha de presentar un certificat de vida laboral.

  La persona interessada ha de sol·licitar l’exempció a la secretaria del centre on vol cursar els estudis i ha de presentar la documentació justificativa, a excepció que aquesta documentació estigui inclosa en el Catàleg de simplificació documental de l’Administració pública de la CAIB i la persona interessada doni el consentiment perquè l’Administració faci la consulta pertinent.

  El director del centre ha de resoldre les sol·licituds i ha de publicar una relació de les persones sol·licitants a les quals es concedeix l’exempció de la prova corresponent. Així mateix, a petició de la persona interessada es podrà certificar aquest fet.

  L’exempció té efectes per a l’any de la convocatòria.

 

NORMATIVA REFERENT ALS REQUISITS D’ACCÉS A ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE GRAU MITJÀ

Pla d’estudis

L’any acadèmic 2018/2019, el 1r i 2n curs del cicle formatiu de grau mitjà d’Assistència al producte gràfic imprès, el qual s’ajusten a la segünet distribució horària:

L’any acadèmic 2017/2018, s’implanta el primer curs del cicle formatiu de grau mitjà d’Assistència al producte gràfic imprès, el qual s’ajusta al “Reial Decret 1436/2012, de 11 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual i s’aproven els corresponents ensenyaments mínims amb la distribució horària indicada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres que consta a l’arxiu: DISTRIBUCIÓ HORÀRIA ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS

Menú