Batxillerat artístic

Objec. generals
 • Formació general: el batxillerat ha d’afavorir una major maduresa personal dels alumnes, una major capacitat general, i una major capacitat de comprensió i elaboració artística.
 • Orientació professional i acadèmica: aquesta etapa formativa ha d’ajudar a perfilar i desenvolupar projectes formatius dels alumnes, per a concretar-se, més endavant a estudis posteriors o a la vida activa.
 • Preparació per a estudis superiors: ha d’assegurar les bases per als possibles estudis que vulguin realitzar posteriorment els alumnes, tant universitaris com a de formació professional. En concret, el nostre batxillerat artístic haurà de seure els fonaments acadèmics necessaris dels alumnes que vulguin realitzar els estudis de grau superior d’arts plàstiques i disseny, i de belles arts.
 • Assoliment de les següents capacitats per part dels alumnes:
  1. Dominar la llengua catalana i castellana.
  2. Expressar-se amb fluidesa a una llengua estrangera (anglès )
  3. Analitzar i valorar críticament la realitat del món contemporani i els antecedents i factors que incideixen en ell.
  4. Comprendre els elements fonamentals de la investigació i del mètode científic.
  5. Consolidar una maduresa personal, social i moral que desemboqui en un comportament responsable i autònom.
  6. Participar de manera solidària al desenvolupament i millora del seu entorn social.
  7. Dominar els coneixements científics, les tecnologies fonamentals i les habilitats bàsiques de la modalitat d’arts, recollides a les diverses programacions de les matèries pròpies d’aquesta modalitat.
  8. Desenvolupar la sensibilitat artística com a font de formació i creixement personal.
  9. Fer servir l’educació física i l’esport per afavorir el seu desenvolupament personal.
Sortides
 • Estudis de Grau ofertats per la UIB vinculats a la branca d’arts: Estudis Anglesos, Filosofia, Història, Història de l’Art, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles.

Per altres estudis de Grau (Bellers Arts, Fotografia, Comuniccació Audiovisual, etc…), consultar altres comunitats autònomes.

 • Estudis Superiors d’Arts Aplicades i Disseny: Escoles Superiors de Disseny (Nivell 4).
 • Cicles Formatius de Grau Superior a Eivissa (estudis artístics professionals): Disseny de Moda (Modelisme d’Indumèntaria) i Disseny d’Interiors (Moblament).
 • A altres escoles d’art: Cicles de les següents famílies Professionals: Arts Aplicades a l’Estructura, al Llibre, al Mur (Mosaics), Ceràmica, Joieria, Disseny Gràfic.
Accés
 • A primer curs: 2n de Comuns, Graduat d’ESO, o 2n de B.U.P. complet o amb dues pendents, o FP I, o Cicles Formatius de Grau Mitjà.
 • A segon curs: 3r de B.U.P., o Títol de Graduat en Arts Aplicades, o FP. II.
Pla d’estudis
MATÈRIES TRONCALSCurs
1r2n
Llengua catalana i literatura I/II (matèria del bloc d’assignatures de lliure configuració autonòmica)2,53
Llengua castellana i literatura I/II2,53
Primera llengua estrangera – Anglès I/II33
Fonaments de l’art I/II44
Filosofia3
Tutoria11
Educació Física (matèria del bloc d’assignatures específiques)2
Història d’Espanya3

 

Matèries troncals d’opcióCurs
1r2n
Història del Món Contemporani3
Cultura Audiovisual I/II34
Disseny4

 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

S’ha de triar una matèria dins del grup Específica 1 i una altra dins del grup Específica 2

Curs
1r2n
Específica 1 (*Matèries condicionades al número d’alumnat matriculat)Dibuix artístic I/II43
2na llengua estrangera: francès I/II43
Cultura científica4
Religió4
Història de la filosofia3
Específica 2 (*Matèries condicionades al número d’alumnat matriculat)Volum4
TIC I/II44
Dibuix tècnic I/II44
Tècniques d’expressió graficoplàstica4

Total hores setmanals: 32h/curs

Menú