Batxillerat artístic

 • Formació general: el batxillerat ha d’afavorir una major maduresa personal dels alumnes, una major capacitat general, i una major capacitat de comprensió i elaboració artística.
 • Orientació professional i acadèmica: aquesta etapa formativa ha d’ajudar a perfilar i desenvolupar projectes formatius dels alumnes, per a concretar-se, més endavant a estudis posteriors o a la vida activa.
 • Preparació per a estudis superiors: ha d’assegurar les bases per als possibles estudis que vulguin realitzar posteriorment els alumnes, tant universitaris com a de formació professional. En concret, el nostre batxillerat artístic haurà de seure els fonaments acadèmics necessaris dels alumnes que vulguin realitzar els estudis de grau superior d’arts plàstiques i disseny, i de belles arts.
 • Assoliment de les següents capacitats per part dels alumnes:
  1. Dominar la llengua catalana i castellana.
  2. Expressar-se amb fluidesa a una llengua estrangera (anglès )
  3. Analitzar i valorar críticament la realitat del món contemporani i els antecedents i factors que incideixen en ell.
  4. Comprendre els elements fonamentals de la investigació i del mètode científic.
  5. Consolidar una maduresa personal, social i moral que desemboqui en un comportament responsable i autònom.
  6. Participar de manera solidària al desenvolupament i millora del seu entorn social.
  7. Dominar els coneixements científics, les tecnologies fonamentals i les habilitats bàsiques de la modalitat d’arts, recollides a les diverses programacions de les matèries pròpies d’aquesta modalitat.
  8. Desenvolupar la sensibilitat artística com a font de formació i creixement personal.
  9. Fer servir l’educació física i l’esport per afavorir el seu desenvolupament personal.
Menú