Ebenisteria artística

Objectius generals del currículum del cicle formatiu
a) Analitzar i planificar la producció o la restauració d’obres d’ebenisteria i mobiliari artístics d’acord a una seqüenciació lògica de fases, operacions i procediments, desenvolupar les diferents tècniques de realització pròpies de l’especialitat i generar la documentació i informació artística i tècnica del procés.
b) Aconseguir una visió global i ordenada dels processos de realització, organització empresarial i comercialització propis de l’activitat professional.
c) Identificar i definir els aspectes artístic-plàstics, formals, estructurals, funcionals, materials, tècnics, organitzatius i econòmics que configuren el projecte o encàrrec d’elaboració de peces úniques o seriades d’obra original d’ebenisteria i mobiliari artístic.
d) Identificar els danys i realitzar propostes d’actuació i aplicar les tècniques i procediments apropiats per a la restauració de mobiliari artístic.
i) Utilitzar amb propietat les tècniques d’expressió artístic-plàstica en la cerca i definició de les característiques formals d’obres d’ebenisteria i mobiliari artístic.
f) Analitzar l’evolució de les tendències estètiques i artístiques que influeixen en la realització o restauració d’obres artístiques d’ebenisteria i mobiliari artístic en l’actualitat i valorar els condicionants simbòlics i comunicatius que contribueixen a configurar el gust del públic consumidor.
g) Aplicar els criteris de control de qualitat i resoldre els problemes artístics i tecnològics que es plantegin durant el procés de realització d’obres d’ebenisteria i mobiliari artístic, a fi d’obtenir resultats concordes amb els paràmetres de qualitat artística i tècnica requerits.
h) Conèixer les especificacions tècniques i utilitzar amb destresa els equips i maquinària específics de la realització o restauració d’obres d’ebenisteria i mobiliari artístic.
i) Exercir la seva activitat professional amb respecte al marc legal, econòmic i organitzatiu que la regula i condiciona, amb iniciativa i responsabilitat i en les condicions de seguretat i higiene adequades, i implementar les mesures preventives necessàries per no incidir negativament en el medi ambient.
j) Iniciar-se en la cerca de formes, materials, tècniques i processos creatius i artístics relacionats amb l’ebenisteria i mobiliari artístic.
k) Fomentar l’esperit emprenedor i adaptar-se en condicions de competitivitat als canvis tecnològics i organitzatius del sector; buscar, seleccionar i utilitzar llits d’informació i formació contínua relacionats amb l’exercici professional.

Menú