Ebenisteria artística

Objectius generals

Objectius generals del currículum del cicle formatiu
a) Analitzar i planificar la producció o la restauració d’obres d’ebenisteria i mobiliari artístics d’acord a una seqüenciació lògica de fases, operacions i procediments, desenvolupar les diferents tècniques de realització pròpies de l’especialitat i generar la documentació i informació artística i tècnica del procés.
b) Aconseguir una visió global i ordenada dels processos de realització, organització empresarial i comercialització propis de l’activitat professional.
c) Identificar i definir els aspectes artístic-plàstics, formals, estructurals, funcionals, materials, tècnics, organitzatius i econòmics que configuren el projecte o encàrrec d’elaboració de peces úniques o seriades d’obra original d’ebenisteria i mobiliari artístic.
d) Identificar els danys i realitzar propostes d’actuació i aplicar les tècniques i procediments apropiats per a la restauració de mobiliari artístic.
i) Utilitzar amb propietat les tècniques d’expressió artístic-plàstica en la cerca i definició de les característiques formals d’obres d’ebenisteria i mobiliari artístic.
f) Analitzar l’evolució de les tendències estètiques i artístiques que influeixen en la realització o restauració d’obres artístiques d’ebenisteria i mobiliari artístic en l’actualitat i valorar els condicionants simbòlics i comunicatius que contribueixen a configurar el gust del públic consumidor.
g) Aplicar els criteris de control de qualitat i resoldre els problemes artístics i tecnològics que es plantegin durant el procés de realització d’obres d’ebenisteria i mobiliari artístic, a fi d’obtenir resultats concordes amb els paràmetres de qualitat artística i tècnica requerits.
h) Conèixer les especificacions tècniques i utilitzar amb destresa els equips i maquinària específics de la realització o restauració d’obres d’ebenisteria i mobiliari artístic.
i) Exercir la seva activitat professional amb respecte al marc legal, econòmic i organitzatiu que la regula i condiciona, amb iniciativa i responsabilitat i en les condicions de seguretat i higiene adequades, i implementar les mesures preventives necessàries per no incidir negativament en el medi ambient.
j) Iniciar-se en la cerca de formes, materials, tècniques i processos creatius i artístics relacionats amb l’ebenisteria i mobiliari artístic.
k) Fomentar l’esperit emprenedor i adaptar-se en condicions de competitivitat als canvis tecnològics i organitzatius del sector; buscar, seleccionar i utilitzar llits d’informació i formació contínua relacionats amb l’exercici professional.

Sortides
 • Empreses i tallers de caràcter artesanal i artístic, públics o privats, petits, mitjans o grans, relacionats amb el camp professional de l’Ebenisteria Artística.
 • Professional autònom o associat en cooperatives.
Accés
 • Directe: El sol·licitant tindrà accés directe en cas d’haver realitzat la preinscripció i estar en possessió d’algun dels següents títols:
  • Títol de Batxiller, modalitat d’Arts, o de Batxiller artístic experimental;
  • Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny d’un altre cicle formatiu de la mateixa família professional;
  • Títol de Graduat en Arts Aplicades en les especialitats de la mateixa família professional;
  • Títol superior d’Arts Plàstiques i Títol superior de Disseny, en les diferents especialitats, o títols equivalents;
  • Títol superior de Conservació i Restauració de Bens Culturals, en les diferents especialitats;
  • Llicenciatura en Belles Arts;
  • Arquitectura;
  • Ingenieria Tècnica en Disseny Industrial.
 • Mitjançant prova:
  • Prova de Maduresa: Per sol·licitants que hagin realitzat la preinscripció i compleixin, com a mínim, els 19 anys dins l’any en curs i no tenguin el títol de Batxiller o equivalent (FPII, COU) o 18 anys i tenguin un títol de Tècnic de la mateixa família professional.
  • Prova Específica: Per sol·licitants que hagin realitzat la preinscripció i que estiguin en possessió títol de Batxiller o equivalent o hagin superat la Prova de maduresa (exempts quan acreditin tenir experiència laboral, de al menys un any, relacionada amb les competències professionals d’aquest cicle formatiu).

PROVES D’ACCÉS AL GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY PER A LES PERSONES QUE NO TENEN ELS REQUISITS ACADÈMICS.

Pla d’estudis

L’any acadèmic 2018/2019 el 1r curs del cicle formatiu de GRAU SUPERIOR d’Arts Plàstiques i Disseny d’Ebenisteria Artística i els anys successius també el segon curs, s’ajustan a la següent distribució horària:

L’any acadèmic 2017/2018 no s’oferta el 1r curs del CF de Grau Mitja d’Ebenisteria Artística, i és l’últim curs que es realitza el 2n curs del CF de Grau Mitja d’Ebenisteria Artística, ja que el Grau Mitjà d’aquest estudis s’extingueix per pasar a ser un Cicle Formatiu d’Arts Plàstiques i Disseny de de GRAU SUPERIOR.

El cicle formatiu de GRAU SUPERIOR d’arts plàstiques i disseny Ebenisteria Artística, ve regulat al “Reial Decret 219/2015, de 27 de març, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Ebenisteria Artística pertanyent a la família professional artística d’Escultura i es fixa el corresponent currículum bàsic” i per l’ Ordre ECD/1009/2017, de 18 d’octubre, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Ebenisteria Artística i es modifiquen diverses ordres de currículum dels títols de Tècnic i Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny de la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual.

L’Ordre ECD/1009/2017, de 18 d’octubre, estableix la següent distribució horaria del currículum:

El primer curs tindrà una durada de 30 setmanes lectives.
El segon curs estarà dividit en dues parts: la primera part tindrà una durada de 25 setmanes lectives i la segona part estarà dedicada a la realització del projecte integrat.

MÒDULS FORMATIUSHores setmanalsHores totalsECTS
1r curs2n curs

(1ª part)

DIBUIX ARTÍSTIC41206
DIBUIX TÈCNIC3904
VOLUM41206
HISTÒRIA DEL MOBLE2503
APLICACIONS INFORMÀTIQUES3753
MATERIALS I TECNOLOGIA DE LA FUSTA2603
PROJECTES D’EBENISTERIA4422019
TALLER D’EBENISTERIA91257035
TALLER DE TÈCNIQUES DE RESTAURACIÓ D’EBENISTERIA51257
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL2603
INICIATIVA EMPRENEDORA I LEGISLACIÓ1252
INGLÈS TÈCNIC2603
PROJECTE INTEGRAT3225*16
FASE DE FORMACIÓ PRÀCTICA EN EMPRESES, ESTUDI O TALLERS2007
TOTAL30302.000120

* Càrrega lectiva total comptabilitzant les hores lectives setmanals de la primera part i les hores corresponents a la segona part de realització del Projecte Integrat.

Aquest curriculum i distribució horària, es podrà veure definit i concretat amb la publicació del curriculum autonòmic o instruccions de la Conselleria d’Educació i Universitat al respecte.

Menú