Forja artística

Objectius generals
 • Conèixer els llenguatges plàstics del ferro, amb la recerca de noves solucions, per la incorporació de nous materials i noves tecnologies, i la seva aplicació a l’àmbit del disseny arquitectònic, els ambients públics i el sector artesanal en general.
 • Assolir la formació i destresa necessàries per realitzar els projectes generats per tècnics de nivells superiors. Per això serà necessari complir amb els següents sub-objectius:
  • Interpretar amb rigor i sensibilitat artístic-plàstica la informació projectual que se li doni, gràfica o corpòria, escrita o oral, referent als diferents processos de treball propis d’aquest taller.
  • Conèixer i utilitzar correctament tota la informació tècnica disponible sobre màquines, eines i útils propis de la seva activitat.
  • Realitzar, individualment o en equip, les peces i processos de treball, guiant-se per les especificacions de plans, dissenys o croquis d’un projecte, fent servir adequadament les tècniques i útils que són pròpies de l’activitat, tant manuals com a mecàniques.
  • Col·laborar en equips de treball coordinats per tècnics superiors, amb el propòsit d’establir i realitzar els processos, tècniques, i eines més adequades per a la realització d’un projecte.
  • Conèixer les tecnologies tradicionals i actuals, dins del camp d’acció d’aquesta especialitat, amb el propòsit de poder adaptar-se constantment als nous procediments.
  • Responsabilitzar-se dels mitjans que utilitza per a la seva feina.
  • Ser capaç d’organitzar el taller propi, tenint en compte tots els factors (artístics, tècnics, econòmics i de seguretat) imprescindibles.
Sortides
 • Empreses i tallers de caràcter artesanal i artístic, públics o privats, petits, mitjans o grans, relacionats amb el camp professional de la Forja Artística.
 • Professional autònom o associat en cooperatives.
Accés

 

 • REQUISITS ACADÈMICS D’ACCÉS AMB PROVA ESPECÍFICA:

  a) Títol de tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny.

  b) Haver superat els ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics, el tercer curs d’ensenyaments comuns del pla d’estudis de 1963 o el segon curs del pla experimental.

  c) Títol de tècnic auxiliar o de tècnic dels ensenyaments de formació professional.

  d) Haver superat altres estudis declarats equivalents, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors.

   

  La PROVA ESPECÍFICA que han de realitzar els aspirants ha de versar sobre les mateixes matèries que la part específica per a les persones que no tenen els requisits acadèmics i s’hi han d’aplicar els mateixos criteris de puntuació (Veure la informació de la PROVA ESPECÍFICA en el documentINFORMACIÓ PROVES ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY – PROVA GENERAL I PROVA ESPECÍFICA”

 

 • PERSONES EXEMPTES DE FER LA PROVA ESPECÍFICA:

  Estan exemptes de fer la prova específica d’accés als cicles formatius de grau mitjà les persones que tenguin alguna de les titulacions següents, o un títol declarat equivalent:

  a) El títol de batxiller, de la modalitat d’arts, o de batxillerat artístic experimental.

  b) El títol superior d’Arts Plàstiques o el títol superior de Disseny, de les diferents especialitats, o un títol declarat equivalent.

  c) El títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, de les diferents especialitats.

  d) La llicenciatura en Belles Arts.

  e) El títol d’Arquitectura.

  f) El títol d’enginyeria tècnica en Disseny Industrial.

  També estan exemptes de fer la prova específica d’accés als cicles de grau mitjà les persones que tenguin el títol d’ESO, o un títol equivalent, i acreditin tenir una experiència laboral d’almenys un any relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu al qual es vol accedir. Aquesta experiència laboral s’ha d’acreditar mitjançant un certificat de l’empresa on s’hagi adquirit l’experiència laboral, en què ha de constar expressament la duració del contracte, l’activitat exercida i el període de temps en què s’ha fet l’activitat. En el cas de treballadors per compte propi, s’ha d’acreditar per mitjà d’un certificat d’alta en el cens d’obligats tributaris. En ambdós casos, també s’ha de presentar un certificat de vida laboral.

  La persona interessada ha de sol·licitar l’exempció a la secretaria del centre on vol cursar els estudis i ha de presentar la documentació justificativa, a excepció que aquesta documentació estigui inclosa en el Catàleg de simplificació documental de l’Administració pública de la CAIB i la persona interessada doni el consentiment perquè l’Administració faci la consulta pertinent.

  El director del centre ha de resoldre les sol·licituds i ha de publicar una relació de les persones sol·licitants a les quals es concedeix l’exempció de la prova corresponent. Així mateix, a petició de la persona interessada es podrà certificar aquest fet.

  L’exempció té efectes per a l’any de la convocatòria.

 

NORMATIVA REFERENT ALS REQUISITS D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE GRAU MITJÀ

Pla d’estudis

L’any acadèmic 2018/2019, el 1r i 2n curs de FORJA ARTÍSTICA s’ajusta a la següent distribució horària:

 

 

 

L’any acadèmic 2017/2018, el primer curs de forja artística s’ajusta al “Reial Decret 228/2015, de 27 de març, pel qual s’estableix el títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Forja Artística pertanyent a la família professional artística d’Escultura i es fixa el corresponent currículum bàsic” amb la distribució horària indicada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres que consta a l’arxiu: DISTRIBUCIÓ HORÀRIA FORJA_ARTÍSTICA, aquesta distribució s’aplicarà al segon curs l’any acadèmic 2018/2019.

El 2017/2018, el segon curs manté la següent distribució horària:

MATÈRIESCurs
1r2n
Taller Específic1215
Dibuix Tècnic24
Llengua Estrangera (Anglès)22
Història de l’Art22
Volum33
Dibuix Artístic42
Materials2
Informàtica bàsica3
Formació i Orientació Laboral2
Menú