Forja artística

 • Conèixer els llenguatges plàstics del ferro, amb la recerca de noves solucions, per la incorporació de nous materials i noves tecnologies, i la seva aplicació a l’àmbit del disseny arquitectònic, els ambients públics i el sector artesanal en general.
 • Assolir la formació i destresa necessàries per realitzar els projectes generats per tècnics de nivells superiors. Per això serà necessari complir amb els següents sub-objectius:
  • Interpretar amb rigor i sensibilitat artístic-plàstica la informació projectual que se li doni, gràfica o corpòria, escrita o oral, referent als diferents processos de treball propis d’aquest taller.
  • Conèixer i utilitzar correctament tota la informació tècnica disponible sobre màquines, eines i útils propis de la seva activitat.
  • Realitzar, individualment o en equip, les peces i processos de treball, guiant-se per les especificacions de plans, dissenys o croquis d’un projecte, fent servir adequadament les tècniques i útils que són pròpies de l’activitat, tant manuals com a mecàniques.
  • Col·laborar en equips de treball coordinats per tècnics superiors, amb el propòsit d’establir i realitzar els processos, tècniques, i eines més adequades per a la realització d’un projecte.
  • Conèixer les tecnologies tradicionals i actuals, dins del camp d’acció d’aquesta especialitat, amb el propòsit de poder adaptar-se constantment als nous procediments.
  • Responsabilitzar-se dels mitjans que utilitza per a la seva feina.
  • Ser capaç d’organitzar el taller propi, tenint en compte tots els factors (artístics, tècnics, econòmics i de seguretat) imprescindibles.
Menú