Moblament (Disseny d’interiors)

Objectius generals

El cicle de Moblament té la finalitat de formar el personal professional que s’ocupa de la funció dels mobles en la definició del caràcter i la identitat dels entorns humans, tenint present els aspectes arquitectònics.

Aquest tècnic/a ha de dominar la manera en la qual els elements de mobiliari interactuen en les relacions d’ús per a facilitar i millorar les funcions especifiques associades als espais, posant especial èmfasi en  l’especificitat dels materials, les formes , els criteris ergonòmics més adequats i el seu entorn arquitectònic.

Sortides

Exercir com a autònom o associat a uns altres professionals de l’interiorisme, de l’arquitectura, l’enginyeria i de la promoció immobiliària.

Accés
 • Directe: El sol·licitant tindrà accés directe en cas d’haver realitzat la preinscripció i estar en possessió d’algun dels següents títols:
  • Títol de Batxiller, modalitat d’Arts, o de Batxiller artístic experimental;
  • Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny d’un altre cicle formatiu de la mateixa família professional;
  • Títol de Graduat en Arts Aplicades en les especialitats de la mateixa família professional;
  • Títol superior d’Arts Plàstiques i Títol superior de Disseny, en les diferents especialitats, o títols equivalents;
  • Títol superior de Conservació i Restauració de Bens Culturals, en les diferents especialitats;
  • Llicenciatura en Belles Arts;
  • Arquitectura;
  • Ingenieria Tècnica en Disseny Industrial.
 • Mitjançant prova:
  • Prova de Maduresa: Per sol·licitants que hagin realitzat la preinscripció i compleixin, com a mínim, els 19 anys dins l’any en curs i no tenguin el títol de Batxiller o equivalent (FPII, COU) o 18 anys i tenguin un títol de Tècnic de la mateixa família professional.
  • Prova Específica: Per sol·licitants que hagin realitzat la preinscripció i que estiguin en possessió títol de Batxiller o equivalent o hagin superat la Prova de maduresa (exempts quan acreditin tenir experiència laboral, de al menys un any, relacionada amb les competències professionals d’aquest cicle formatiu).

PROVES D’ACCÉS AL GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY PER A LES PERSONES QUE NO TENEN ELS REQUISITS ACADÈMICS.

Pla d’estudis
MATÈRIESCurs:
1r2n
Expressió Volumètrica4
Matemàtiques2
Dibuix Tècnic4
Audiovisuals2
Disseny Assistit per Ordinador26
Història de l’Arquitectura (moble)22
Llengua Estrangera (Anglès)22
Formació i Orientació Laboral22
Dibuix i Color22
Tècniques i Sistemes Constructius48
Projectes1010
Medicions i Pressupostos2
Menú