Modelisme de la Indumentària

Objectius generals
 • Concretar sobre el patró els dissenys dels estilistes.
 • Desenvolupar solucions creatives a l’àmbit de la confecció i de la decoració a partir dels materials tèxtils.
 • Formació conceptual i artística: Desenvolupament de la sensibilitat artística; coneixement del dibuix, el color o l’anatomia; coneixement dels processos tecnològics relacionats amb les matèries primes; coneixement d’estratègies de marketing i industrials.
 • Realització de models i prototipus d’indumentària.
Sortides
 • Projectes de disseny d’indumentària i concreció al patró, als àmbits d’alta costura i pret a porter.
 • Experimentació de nous procediments, materials i tecnologies a la creació tèxtil, tant al pla com al volum.
Accés
 • Directe: El sol·licitant tindrà accés directe en cas d’haver realitzat la preinscripció i estar en possessió d’algun dels següents títols:
  • Títol de Batxiller, modalitat d’Arts, o de Batxiller artístic experimental;
  • Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny d’un altre cicle formatiu de la mateixa família professional;
  • Títol de Graduat en Arts Aplicades en les especialitats de la mateixa família professional;
  • Títol superior d’Arts Plàstiques i Títol superior de Disseny, en les diferents especialitats, o títols equivalents;
  • Títol superior de Conservació i Restauració de Bens Culturals, en les diferents especialitats;
  • Llicenciatura en Belles Arts;
  • Arquitectura;
  • Ingenieria Tècnica en Disseny Industrial.
 • Mitjançant prova:
  • Prova de Maduresa: Per sol·licitants que hagin realitzat la preinscripció i compleixin, com a mínim, els 19 anys dins l’any en curs i no tenguin el títol de Batxiller o equivalent (FPII, COU) o 18 anys i tenguin un títol de Tècnic de la mateixa família professional.
  • Prova Específica: Per sol·licitants que hagin realitzat la preinscripció i que estiguin en possessió títol de Batxiller o equivalent o hagin superat la Prova de maduresa (exempts quan acreditin tenir experiència laboral, de al menys un any, relacionada amb les competències professionals d’aquest cicle formatiu).

   

Proves d'accés

Al grau superior dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny per a les persones que no tenen els requisitsts acadèmics.

Pla d’estudis
MATÈRIESCurs
1r2n
Modelisme88
Història de la indumentària42
Tecnología Tèxtil33
Formació i Orientació Laboral22
Color42
Dibuix Artístic64
Dibuix Tècnic22
Disseny Assistit per Ordinador34
Llengua Estrangera (Anglès)22
Marketing2
Audiovisuals2
Menú