DATES I HORARIS DE LES PROVES D’ACCÉS

(BOIB NÚM. 48 DE 13/04/2019)

Dates i horaris de les proves

1. Les proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior s’han de fer els dies i les hores que s’indiquen a continuació:
Convocatòria ordinària:
Dia 15 de maig a les 9 h: prova general.
Dia 10 de juny a les 16 h: prova específica.
Convocatòria extraordinària:
Dia 12 de juliol a les 9 h: prova general.
Dia 19 de juliol a les 16 h: prova específica.

2. L’horari i l’ordre de desenvolupament dels exercicis s’han de publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web dels centres que fan la prova amb una antelació mínima de 48 hores respecte de l’inici dels exercicis. L’horari i l’ordre són els següents:

a) Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
Prova general (convocatòria ordinària: dia 15 de maig; convocatòria extraordinària: dia 12 de juliol):
09.00 h: inici de la prova amb l’exercici de llengua catalana i literatura (durada màxima d’una hora).
10.00 h: exercici de llengua castellana i literatura (durada màxima d’una hora).
11.00 h: exercici de llengua anglesa (durada màxima d’una hora).
12.30 h: exercici amb continguts tecnicocientífics (durada màxima d’una hora).
13.30 h: exercici amb continguts socioculturals (durada màxima d’una hora).

Prova específica (convocatòria ordinària: dia 10 de juny; convocatòria extraordinària: dia 19 de juliol):
16.00 h: exercici escrit a partir d’un text o document gràfic (durada màxima de dues hores).
18.15 h: exercici de dibuixos o esbossos a partir d’un tema, un dels quals es realitzarà en color (durada màxima de dues hores).

b) Proves d’accés als cicles formatius de grau superior:
Prova general (convocatòria ordinària: dia 15 de maig; convocatòria extraordinària: dia 12 de juliol):
09.00 h: inici de la prova amb l’exercici d’història d’Espanya (durada màxima d’una hora).
10.00 h: exercici de llengua catalana i literatura (durada màxima d’una hora).
11.15 h: exercici de llengua castellana i literatura (durada màxima d’una hora).
12.15 h: exercici de llengua anglesa (durada màxima d’una hora).

Prova específica (convocatòria ordinària: dia 10 de juny; convocatòria extraordinària: dia 19 de juliol):
16.00 h: exercici d’anàlisi de qüestions sobre història de l’art a partir d’un text o document gràfic (durada màxima d’una hora).
17.00 h: exercici de realització de quatre esbossos a mà alçada a partir d’un model, tres amb llapis i un en color (durada màxima d’una hora).
18.00 h: exercici de realització d’una proposta gràfica a partir d’una imatge o tema donats (durada màxima d’una hora).